Gizlilik Politikası

GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası aşağıdaki konularda bilgilendirme amaçlıdır;
a. HIV/AIDS Korunma ve Eğitim Derneği (“Dernek”) ile Bilimsel Bilişim İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin (“Şirket”) ne tür kişisel veriler topladığını,
b. Bu kişisel verilerin nasıl saklandığını ve kullanıldığını,
c. Kişisel verilerinizin kimlerle paylaşılabileceğini,
d. İşlenen kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,
e. Her türlü taleplerinize dair tarafımızla iletişim imkanlarınızı açıklamaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Şirket, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi, size daha iyi hizmet ve bilgi verilebilmesini ve istatistiki çalışmalar yapılabilmesini sağlayacak kişisel verilerinizi www.suphenolmasin.com websitesine (“Websitesi”) erişiminiz sırasında vereceğiniz bilgiler çerçevesinde işleyebilmektedir. Kişisel verileriniz Websitesi kapsamında sunulan hizmetlerin yönetimi, kullanıcı bilgilerinin ve destek faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgilerin güncelliğinin sağlanması, veri güvenliğinin sağlanması, araştırma, analiz, yeni hizmet geliştirme, Websitesi kapsamında hastalık farkındalık ve kamu sağlığına fayda sağlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Şirket ve Dernek tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz; bir kanuni yükümlülük bulunması veya mahkeme kararı ile talep edilmesi veya idari bir makamın talepte bulunması halinde talepte bulunan mahkeme ve idari makam ile paylaşılabilecektir. www.suphenolmasin.com platformu üzerinde sağlamış olduğunuz kişisel verilerin site üzerinden sunulan hizmetler kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin işbu metinde yer alan işlenme amaçlarının sağlanması amacıyla;

• Websitesine hizmet veren Dernek ve/veya Şirket’in anlaşmalı olduğu reklam ve medya ajanslarına,
• Yurtiçinde ve yurtdışında veri depolama hizmeti veren kuruluşlara,
• Kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için destek hizmeti sağlayan yurtiçinde veya yurtdışında faaliyet gösteren diğer üçüncü kişilere,
• Hukuki bir yükümlülük bulunması halinde resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepler

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; işbu www.suphenolmasin.com Website’sinin kullanımınıza sunulması, Websitesi ziyaretçisinin talimat vermesi halinde farklı bir websitesine gerekli yönlendirmenin yapılabilmesi, hizmetlerin özelleştirilerek ziyaretçilere sunulması ve hastalık farkındalığı faaliyetleri kapsamında gerekli çalışmaların Şirket ve Dernek tarafından yapılması faaliyetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
Kişisel verileriniz,
- Kanun madde 5 (2) (c) bendi uyarınca sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri ifa etmek ve sözleşmenin kurulması hukuki sebebine dayalı olarak
- Kanun madde 5 (2) (a) ve (ç) bentleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak,
- Kanun madde 5 (2) (e) bendi uyarınca hakkın korunması ve tesisi için gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak,
- Kanun madde 5 (2) (f) uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimizin gerektirmesi hukuki sebebine dayalı olarak
- Ve işbu hukuki sebeplerin bulunmadığı hallerde tarafımıza Site içerisinde muhtelif yerlerden dolduracağınız herhangi bir form ile vereceğiniz açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi

Toplanan kişisel verileriniz; fiziki ortamda ve internet ortamında internet sitemiz kanallarıyla, doldurduğunuz formlar aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak yazılı olarak BÜKREŞ SOKAK NO: 3/20 KAVAKLIDERE-ANKARA adresine posta yoluyla müracaat ederek;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması ya da değişmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizin değiştirme, güncelleme ve/veya silme işlemlerini Dernek ve/veya Şirket’e ait websitesi ve/veya mobil uygulaması üzerinden hesabınıza erişerek de yapabilirsiniz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer haklar saklıdır.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel veriler, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uyularak; yoksa ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir. Saklama süresi geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması ve güvenli bir ortamda saklanması bizim için son derece önemli bir konudur. Bu sebepten kişisel verileriniz, uluslararası standartlarda ve tüm teknik gerekliliklere sahip bir alt yapıda, en üst düzey güvenlik önlemlerinin kullanıldığı sistemlerde saklanmaktadır. Bu saklama alanları, Şirket’in sözleşme ilişkisiyle bağlı olduğu şirketlerce, yurtiçinde yerleşik depolama alanlarında mevcut olabileceklerdir.

Şirket, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Şirket kişisel verilerinizi saklarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi aracılığıyla tarafımızla kişisel verilerinizi paylaşırken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

Şirket, kişisel verilerinizi mümkün olan şartlar dahilinde gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve buna istinaden gerekli her türlü özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirket’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirket bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

  HIV Şüphe Testi
  Test Merkezleri
  HIV Şüphe Testi
  Test Merkezleri